[Docker] – Một vài lệnh hữu ích

Pull một image từ Docker Hub

Tạo một container từ image có sẵn

Lệnh trên tạo container, liên kết một thư mục trên máy tính vào bên trong container, và mở bash trong máy đó. Khi cần phải map cổng đó từ container ra máy tính ngoài, khi đó chúng ta dùng thêm […]

Continue reading