Tìm hiểu về kỹ thuật ước lượng phần mềm “Use Case Points”

Use Case Points (UCP) là một kỹ thuật ước lượng được sử dụng để dự đoán kích thước phần mềm cho các dự án phát triển phần mềm. UCP được sử dụng trong Unified Modeling Language (UML) và Rational Unified Process (RUP), để thiết kế và phát triển phần mềm. Khái niệm UCP dựa trên các yêu […]

Continue reading