Làm người tử tế: Cú lừa vĩ đại, một ngày thực ra có 26 tiếng

Một ngày nọ, khi đang free talk với mọi người trong nhóm. Tôi đề nghị mọi người học và thi một chứng chỉ gì đó. Ai cũng cảm thấy việc đó rất tốt, nhưng tất cả mọi người trong nhóm đều cảm thấy bất khả thi vì không có thời gian. Hầu tất mọi người […]

Continue reading