Nỗi cực

Những tháng năm làm quản lí của mình, tôi không sợ dự án cháy, không sợ công ty khủng hoảng, không sợ khiển trách, cũng không sợ bị đuổi việc. Nhưng có một nỗi ám ảnh mà tôi muốn các bạn cùng đồng cảm với tôi, đó là nỗi sợ "đàm phán tăng lương". Đó […]

Continue reading


Tìm hiểu về kỹ thuật ước lượng phần mềm “Use Case Points”

Use Case Points (UCP) là một kỹ thuật ước lượng được sử dụng để dự đoán kích thước phần mềm cho các dự án phát triển phần mềm. UCP được sử dụng trong Unified Modeling Language (UML) và Rational Unified Process (RUP), để thiết kế và phát triển phần mềm. Khái niệm UCP dựa trên các yêu […]

Continue reading