0

Ghi chú dự án EVAM

Dự án EVAM đã kết thúc, tôi nghĩ cần ghi chú lại một vài câu chuyện của dự án để làm học liệu sau này cho các team coacher. Tôi nhận dự án vì các DIV đã quá tải về quản lí. Khi nhận dự án, tôi muốn làm dự...