0

Find Contours với opencv

1.Cách dùng findContours. findContours(InputOutputArray image, OutputArrayOfArrays contours, OutputArray hierarchy, int mode, int method, Point offset=Point()) Parameters: image : hình ảnh cần tìm biên, là ảnh nhị phân. contours : lưu trữ các đường biên tìm được, mỗi đường biên được lưu trữ dưới dạng một vector của các điểm. hierarchy...