0

Martin Heidegger (20/09/1889 ~ 26/05/1976 Mác tin Hây-Đe-gơ). Một nhà triết học Đức, một nhà triết học siêu hình, nhà nghiên cứu về bản thể luận. Cuộc đời của Heidegger rất nhiều tranh cãi, ông đã gia nhập Đảng Quốc Xã và có nhiều lập luận ủng hộ đảng này....