0

NGHỆ THUẬT LÀM MỊN PRODUCT BACKLOG

Trong các buổi huấn luyện và đào tạo Scrum, tôi thường gặp các câu hỏi như là “Một Product Backlog cần phải làm mịn bao nhiêu lần” và “Chúng ta cần phải làm mịn đến mức nào ?” Trước tiên, hãy cùng nhìn lại các định nghĩa về Scrum Thế...