0

Làm sao để tổ chức 1 buổi Retrospective cho Sprint?

Thành viên tham gia Retrospective: Toàn bộ thành viên trong đội dự án: Developers, Scrum Master, Product Owner, QA. Thời lượng buổi Retrospective: khoảng 90 phút cho Sprint 2 tuần Các phiên diễn ra trong buổi Retrospective: Set the stage: 5 phút Gather data: 30 phút Generate insights: 20 phút...