0

[Tử tế]Xử lý issue một cách tử tế

Chắc trong cuộc đời làm developer, ai đó cũng đôi lần fix bug này lòi bug kia, sửa chỗ này mà không sửa chỗ kia, rồi chắc cũng thất kinh khi khách hàng báo cụm từ DEGRADE. Tôi thì đã khá nhiều lần tái xanh mặt từ quân cho tới...