0

Martin Heidegger (20/09/1889 ~ 26/05/1976 Mác tin Hây-Đe-gơ). Một nhà triết học Đức, một nhà triết học siêu hình, nhà nghiên cứu về bản thể luận. Cuộc đời của Heidegger rất nhiều tranh cãi, ông đã gia nhập Đảng Quốc Xã và có nhiều lập luận ủng hộ đảng này....

0

Thợ học – Học triết

Mới đây tôi dành vài tuần tìm hiểu về Adoft Hitler. Quá trình đó khiến tôi phải đọc về Joseph Stalin, Hồ Chí Minh và Thiên hoàng Mutsuhito (Thiên hoàng Minh Trị). Cả 4 nhân vật nổi tiếng này: Adoft Hitler, Joseph Stalin, Hồ Chí Minh và Thiên hoàng Mutsuhito...